Toolkit Samenwerking
Handreiking om duurzame samenwerking in de palliatieve zorg tot stand te brengen.
Start

Voor wie is deze toolkit bedoeld?

Samenwerken vindt plaats op verschillende niveau’s en kan zich richten op de directe zorg voor de patiënt (functioneel) of op innovaties en verbeteringen.

Deze toolkit richt zich op bovenregionale samenwerking die tot doel heeft vernieuwing en verbetering in de organisatie van de palliatieve zorg tot stand te brengen. Om een dergelijke samenwerking waardevol en duurzaam te maken is het wenselijk om op het niveau van de directe patiëntenzorg en op lokaal niveau activiteiten te ontplooien.

De toolkit is derhalve bedoeld voor de initiatiefnemers, ondersteuners, kwartiermakers, coördinatoren, adviseurs, etc. die als opdracht of wens hebben om een duurzaam samenwerkingsverband in te richten op bovenregionaal niveau dat als motor dient voor verbeteringen en vernieuwingen in de organisatie of werkwijze van de palliatieve zorg.

Kader van deze toolkit

Wij beschrijven het samenwerkingsproces aan de hand van 3 fasen:

Richten -> Inrichten -> Verrichten

Deze fasen worden hoofdzakelijk chronologisch doorlopen waarbij er natuurlijk overlap is tussen de verschillende fasen. Ook zijn er regelmatig terugkerende momenten waarop een vorige fase bijstelling of herijking behoeft.

Belangen & Vertrouwen

Elke samenwerking begint bij vertrouwen in elkaar. Vertrouwen is niet vanzelfsprekend aanwezig. In de meeste gevallen zal het moeten groeien gedurende de samenwerking. Om het vertrouwensproces te bespoedigen is het wenselijk om bij aanvang van de samenwerking inzichtelijk te maken met welke belangen elk individu aan de samenwerkingstafel zit. Dit gaat niet vanzelf omdat mensen niet geneigd zijn hun belangen direct op tafel te leggen.

Tijdens samenwerkingsbijeenkomsten worden vaak standpunten uitgewisseld. Een standpunt is een mening of een zienswijze. Standpunten kunnen hardnekkig zijn en voor de ander onbegrijpelijk. Standpunt zijn gebaseerd op overtuigingen en komen voort uit belangen, waarden en normen. Belangen, waarden en normen raken aan de identiteit en missie van een persoon en zijn vaak niet expliciet.

Logische niveaus, Dilts & Bateson

Twijnstra Gudde

Belangen bepalen hoe personen naar een vraagstuk kijken. Pas wanneer je van de ander weet waar het echt om draait, kun je met hem meedenken. En alleen wanneer de belangen inzichtelijk worden, kun je samen op zoek gaan naar win/winoplossingen, de zogenaamde ‘gouden driehoek’. Want je begrijpt beter waarom bepaalde oplossingen no-go areas zijn.

Door het inzicht in elkaars belangen ontstaat een wederzijds begrip en kan worden gestreefd naar het zo groot mogelijk maken van het gezamenlijk belang (‘de gouden driehoek’) .

Belangen spelen zich af op drie niveaus:

  • Individueel niveau; bezien vanuit de functie die iemand bekleedt of de rol die iemand vervult
  • Organisatie niveau; bezien vanuit de organisatie waar iemand in dienst is
  • Collectief niveau; bezien vanuit de maatschappij, de burgers of de patiënten in de palliatieve fase.

© 2019 Septet – Consortium Pallitatieve Zorg Midden Nederland | Privacybeleid

Een site van boelens.co