Richten

Gedeelde Ambitie
Start

Gedeelde Ambitie

De missie (of het bestaansrecht) van de consortia is voor de hand liggend, namelijk het uitvoering geven aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Dat is immers de reden dat de consortia opgericht zijn.

Om de samenwerking tot een succes te maken is het belangrijk om de missie te vertalen in een ambitie die door iedereen wordt onderschreven. Het NPPZ kent 3 pijlers en 4 aandachtsgebieden. Elementen hiervan kunnen in de ambitie terug komen.

Het is helpend om een inspirerend of wenkend perspectief te formuleren waardoor het voor de samenwerkingspartners aantrekkelijk wordt om aan deel te nemen en aanzet tot actie. Zet in de ambitie de patiënt centraal, dat is immers hetgeen alle samenwerkingspartners met elkaar bindt (daar ligt in elk geval een gezamenlijk belang).

Het komen tot een gedeelde ambitie is een proces waarbij de kernsamenwerkingspartners betrokken zijn. Er staan 4 vragen centraal:

 1. Hoe kijkt ieder van de kernpartners naar ‘het gezamenlijke’ (“de gouden driehoek”, zie Belangen & Vertrouwen)?
 2. Wat is voor ieder van de partners het persoonlijke- en organisatie belang, en wat zien zij als het gezamenlijke belang? (zie Belangen & Vertrouwen)
 3. Wat heeft iedereen te brengen en te halen?
 4. Welke spannende vraagstukken of issues zien de kernpartners die snel opgelost moeten worden?

“In 2025 is voor alle mensen in de palliatieve fase passende zorg beschikbaar, gebaseerd op persoonlijke wensen en behoeften. De zorgvrager, zijn informele en formele zorgverleners werken in dialoog samen in een herkenbare structuur die gericht is op kwaliteit en ontwikkeling”

– Ambitie Septet

Richten

Visie en Kernwaarden
Start

Visie

Elke ambitie gaat gepaard met een visie. De visie heeft weer hoe de ambitie bereikt kan worden. De visie geeft eigenheid en kleur aan de samenwerking. Om een visie te formuleren kunnen de volgende stappen helpen:

 1. Gebeurtenissen in het verleden: wat verbindt ons?
 2. Een belangrijke of ingrijpende gebeurtenis in het nu.
 3. De strategie: hoe komen we tot het lonkend perspectief?
 4. Het lonkend perspectief (de eigenlijke visie).

Stap 1: Het is waardevol om een kwantitatieve onderbouwing te gebruiken. Denk hierbij aan: Hoe ontwikkelt de sterfte zich in ons werkgebied? Hoeveel mensen overlijden na een palliatieve / terminale fase? Waar (ziekenhuis, thuis, …) overlijdt men? Hoeveel (kader-) huisartsen zijn er werkzaam? Etc. Een gedeeld beeld van de populatie en het werkgebied zorgt voor een gezamenlijk vertrekpunt.

Stap 2: Het bereiken van overeenstemming over een hedendaagse gebeurtenis die noopt tot samenwerking helpt bij het aanbrengen van focus in de samenwerking. Als bijvoorbeeld mensen niet kunnen overlijden op hun plek van voorkeur doordat er onvoldoende zorgverleners beschikbaar zijn dan is er een urgentie en een focus waarop de samenwerking zich kan richten.

Stap 3 Dit betreft de verkenning naar de globale wijze waarop de toekomst tegemoet kan worden getreden. Het is de welbekende stip op de horizon. Als deze stip helder is dan volgt stap 4, namelijk het inkleuren van de visie zelf.

 

Kernwaarden

Normen, waarden en overtuigingen: waar geloven wij in, wat zijn onze kernwaarden? Het is een ethisch kompas in de samenwerking.

Vragen kernwaarden:

 • Waarvoor staan we, wat zijn onze principes?
 • Waarin geloven we, wat is ons ideaal?
 • Wat vinden we belangrijk, wat streven we na?
 • Wat verbindt ons en wie willen we zijn?
 • Welke normen, waarden en overtuigingen staan centraal in ons handelen?

Tip: houd het bij maximaal 3 kernwaarden

De kernwaarden zijn van toepassing op de eigen onderlinge samenwerking en op de aanpak van projecten en activiteiten.

“De patiënt en zijn netwerk staan in onze visie centraal. De zorg sluit daar op aan en wordt in samenhang en onder gezamenlijke verantwoordelijkheid door de zorgverleners geboden. Continuïteit van zorg is hierbij belangrijk. In onze visie is palliatieve zorg generalistische zorg. Primair ligt de focus op optimale palliatieve zorg in de eerste lijn, zodat in 2025 meer mensen tijdens de palliatieve fase op een goede manier thuis kunnen verblijven en thuis kunnen overlijden. De dialoog vormt de basis van onze samenwerking en wij staan voor de brede inzet van in onze regio ontwikkelde kwaliteitsinstrumenten en producten.”

– Septet Visie

Richten

Doelstellingen
Start

Doelstellingen

Het formuleren van doelstellingen leidt tot focus en zet aan tot handelen. We maken onderscheid tussen:

 • Resultaat doelen (zogenaamde ER-doelen)
 • Concrete doelen (SMART) en

De ER-doelen zijn de strategische doelen die je met de samenwerking wilt bereiken. Bijvoorbeeld:

 • Betere en meer samenwerking tussen professionals, vrijwilligers, patiënt en zijn netwerk
 • Meer samenhang tussen de kwaliteitsinstrumenten
 • Grotere bewustwording en deskundigheid op palliatief gebied bij zorgverleners

De SMART doelen zijn een concretisering van de ER-doelen. Zij zijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Bijvoorbeeld:

 • Uitbreiding van het aantal PaTz groepen van 10 naar 20 binnen 2 jaar
 • Eind 2020 wordt het wetenschappelijk onderbouwde USD-4d gebruikt in 20% van de huisartsenpraktijken in de gemeente Utrecht
 • Palliatieve zorg is in 2020 structureel en kwalitatief hoogwaardig onderdeel van het beroepsonderwijs van verpleegkundigen en verzorgenden

De relatie tussen ER-doelen, SMART doelen en de inspanningen (projecten en andere activiteiten) kun je weergeven in het Doelen Inspanningen Netwerk (DIN). Hierin kun je inzichtelijk maken welke inspanningen bijdragen aan welke doelen. Dit is geen statisch overzicht maar zal ongeveer eens per half jaar moeten worden bijgesteld.

De samenhang tussen Missie, Visie en Doelstellingen wordt helder in de ‘Golden Circle’ van Simon Sinek.

Why: Ambitie
How: Visie & Strategie
What: projecten en activiteiten met daaraan gekoppelde doelstellingen die bijdragen aan het realiseren van de ambitie

Richten

Jaarplannen
Start

Jaarplannen

Er is een zekere mate van ‘alignement’ nodig tussen de jaarplannen van het samenwerkingsverband (het consortium) en de partijen die in het samenwerkingsverband participeren, zoals de netwerken palliatieve zorg. Door de activiteiten op elkaar af te stemmen kunnen ze elkaar versterken.

Om de doelen concreet te maken worden in een jaarplan de activiteiten beschreven die worden ondernomen om de doelen te bereiken. Als format voor het jaarplan kan de matrix van het NPPZ worden gebruikt.

‘Top-down’ en ‘Bottom-up’ Aanpak

© 2019 Septet - Consortium Pallitatieve Zorg Midden Nederland | Privacybeleid

Een site van boelens.co